Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Vieraskynä // 25.2.2015

Vuodessa täyteen vauhtiin

Turvallisuusverkon ensimmäinen vuosi menee toiminnan käynnistämiseen. Vastuu turvallisuusverkkotoiminnasta on valtiovarainministeriöllä, mutta TUVE-neuvottelukunnalla on iso rooli toiminnan ohjaamisessa, kirjoittaa Anna-Maija Karjalainen.

Pitkään valmisteltu laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta tuli voimaan tammikuussa. Se tarkoittaa lähtölaukausta tuven käytännön toiminnalle.

Vuosi 2015 on turvallisuusverkkotoiminnan ja vastuiden vakiinnuttamisen aikaa. Ensimmäisen vuoden aikana tuven käyttö laajenee verkkoa käyttävillä sisä- ja puolustusministeriöiden hallinnonaloilla, viranomaisten yhteydet tulevat entistä turvatummiksi, ja viranomaisjohtamisen ja -päätöksenteon edellytykset paranevat. Viestintäverkon liikkeenluovutus Suomen Erillisverkot Oy:lle on yksi merkittävä askel turvallisuusverkon kehittämisessä.

Ehdottoman tärkeää on se, että vastuumuutosten aikana viranomaisviestintä toimii keskeytyksettä ja häiriöttä. Viestintäverkkoja arjessaan käyttävälle viranomaiselle taustalla tapahtuvien muutosten ei pitäisi näkyä muuten kuin entistä parempina viestintämahdollisuuksina. Tuve tarjoaa jatkossa yhteisen ja yhtenäisen viestintäkanavan, jonka myötä eri viranomaisten ei tarvitse rakentaa omia vastaavanlaisia järjestelmiään.

Kuluvan vuoden lopussa meillä tulee olemaan ajantasainen ja selkeä kokonaisnäkymä turvallisuusverkosta, sen kustannuksista ja kehittämisestä. Turvallisuusverkon toiminnan sujuva käynnistyminen ja tavoitteiden toteutuminen riippuvat siitä, kuinka hyvin onnistumme lain toimeenpanossa. Valtiovarainministeriön roolina on ohjata koko turvallisuusverkkotoimintaa, ja vuoden 2016 loppuun mennessä annamme eduskunnan hallintovaliokunnalle seikkaperäisen kirjallisen selvityksen lain toimeenpanosta.

Tuve-lain valmistelussa ja eduskuntakäsittelyssä valtiovarainministeriön substanssiohjauksen ja valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen suhde herätti keskustelua. Jotkut kokivat ohjausmallin haasteelliseksi. Tulin itse mukaan hankkeeseen siinä vaiheessa, kun perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa ja turvallisuusverkon ohjausmallista keskusteltiin hallintovaliokunnassa.

Valtiovarainministeriöllä on vastuu turvallisuusverkkotoiminnan strategisesta ja taloudellisesta ohjauksesta sekä palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta. Ohjausta tukee verkon käyttäjien edustajista koostuva neuvottelukunta. Valtioneuvoston kanslia taas vastaa Suomen Erillisverkot Oy:n omistajaohjauksesta. Reviirit ovat mielestäni selvät.

Näen tuve-neuvottelukunnan roolin jatkossa suurena. Vaikka muodollinen päätösvalta on meillä valtiovarainministeriössä, neuvottelukunta toimii ohjausryhmänä. Meidän kannaltamme neuvottelukunnan kanssa yhdessä tehtävä työ on ensiarvoisen tärkeää. Neuvottelukuntaan kuuluvien verkon käyttäjien kautta esimerkiksi resurssitarpeiden tasapainottaminen ja turvallisuutteen liittyvien vaatimusten hallinta tulevat varmasti esille. Verkon talouteen ja rahoitukseen liittyvät asiat ovat alussa korkealla neuvottelukunnan asialistalla.

Jo tuve-hankkeen valmistelussa tiiviisti mukana olleet eri tahot, kuten puolustusministeriö ja puolustusvoimat, sisäministeriö sekä Hallinnon tietotekniikkakeskus Haltik ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, tulevat jatkossakin olemaan tärkeitä kumppaneita verkon kehittämisessä ja ohjaamisessa.

Turvallisuusverkko ei ole valmis tämän vuoden lopussa, vaan kehitystyö jatkuu tulevina vuosina. Vuoden 2016 askel on tuve-palveluiden siirto Haltikilta Valtorille. Vuonna 2017 meillä on riittävät valmiudet laajentaa turvallisuusverkon palveluita kuntakentälle. Sisäministeriön hallinnonalalla on vuonna 2017 tarkoitus ottaa käyttöön tietojärjestelmiä, joiden käyttö tukeutuu tähän uuteen malliin.

Anna-Maija Karjalainen on työskennellyt maaliskuusta 2014 lähtien valtiovarainministeriön ICT-johtajana. Sitä ennen hän toimi Valtiokonttorin toimialajohtajana ja Valtion IT-palvelukeskuksen johtajana 2009–2014. Karjalaisella on kokemusta erilaisista johtamistehtävistä julkiselta ja yksityiseltä sektorilta yhteensä yli 20 vuoden ajalta.

Uusimmat Artikkelit