Erve Uutiset on Suomen Erillisverkot -konsernin julkaisema verkkomedia. // Erillisverkot Twitterissä

Vieraskynä // 18.2.2016

Avit huolehtivat alueellisesta kokonaisturvallisuudesta

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden hoidossa korostuu myös alueellisen toiminnan tärkeys. Yhteistoimintaa poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa koordinoivat Aluehallintovirastot, kirjoittaa Itä-Suomen avin ylijohtaja Elli Aaltonen.

Olavinlinna Castle

Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti kirjoitti Erve Uutisissa kahdesta tärkeästä asiasta turvallisuudessa. Toinen on poikkihallinnollisuus, toinen kokonaisturvallisuus. Olen asioista täysin samaa mieltä.

Juusti mainitsee poikkihallinnollisena elimenä turvallisuuskomitean, joka tukee valtioneuvostoa ja ministeriöitä valmius- ja varautumisasioissa. Turvallisuuskomitea myös yhteensovittaa ministeriöiden valmiusjärjestelyt, koordinoi yhteistyötä ja luo tilanteesta kokonaiskuvan.

Kukin viranomainen ajattelee turvallisuutta helposti oman toimintansa näkökulmasta: pelastusviranomainen pelastaa, sairaala hoitaa, sosiaalitoimi huoltaa, tieviranomaiset pitävät tiet kunnossa ja energialaitokset hoitavat energian tuotannon. Valtakunnan tasolla tarvitaan turvallisuuskomitean kaltainen elin, joka hahmottaa kokonaiskuvan ja osaa nähdä työnjaon ja johtamisen kriittiset kohdat kokonaisturvallisuuden onnistumiseksi.

Luonnonkatastrofeissa, joita Itä-Suomessa on viime vuosina paljon ollut, on ollut tarpeen saada poikkihallinnollinen työ sujumaan myös aluetasolla. Samoin on ollut tärkeää luoda kokonaiskuva ja antaa asukkaille riittävä käsitys kokonaisturvallisuudesta. Kansalaiset tarvitsevat ajantasaista tietoa siitä, että asiat ovat hoidossa.

Arkielämän kriiseissä on saatava luottamus syntymään ja yhteistyö sujumaan.

Arkielämän kriiseissä on saatava luottamus syntymään ja yhteistyö sujumaan. Itä-Suomen turvallisuusviranomaiset käyttävät yhteistoimintatilanteissa juuri tätä kokonaisturvallisuuden käsitettä.

Voimassa oleva lainsäädäntö antaa meille kaksi tärkeää tehtävää: toimia alueellisen tilannekuvan tuottajana ja koordinoida yhteistoimintaa viranomaisten välillä.

Kokonaisturvallisuuden käsite antaa aluehallintovirastojen varautumistyölle laajan merkityksen. Lyhyesti se tarkoittaa sitä, että turvallinen yhteiskunta on turvallinen sisäisesti ja turvallinen varautumisen ja valmiuden osalta. Erilaisissa häiriötilanteissa elintärkeät toiminnot turvataan viranomaisten, kuntien, kuntayhtymien, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana. Varautuminen koskee kaikkia tahoja, mukaan lukien maakunnat ja kunnat sekä viime kädessä jokainen kansalainen.

Erillisverkot on omassa työssään valinnut arvot, joilla häiriötilanteissa johdetaan: luottamus, yhteistyö ja kehitys. Ei riitä, että luotamme siihen, että kukin viranomainen tekee tehtävänsä. Ei myöskään riitä, että teemme joustavasti tilanteen mukaista yhteistyötä. Kaiken aikaa tarvitaan myös hyvä kehittämisote.

Avien yksi tehtävä on kehittää uusia ja vaikuttavia toimintamalleja. Kokonaisturvallisuustyön painopiste on jatkossa entistä enemmän ennakoivassa toiminnassa ja suunnittelussa, yhteisissä valmiusharjoituksissa ja informaatio-ohjauksessa. Yksi esimerkki jatkuvasta kehittämistyöstä on puolustusvoimien ja Pelastusopiston kanssa yhteistyönä järjestettävät alueelliset maanpuolustuskurssit.

 Häiriötilanteet menevät usein yli maakunnan rajojen.

Yhteiskunnan häiriöt voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan: normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Normaaliolojen häiriötilanteessa toimitaan olemassa olevan lainsäädännön ja toimivallan mukaisesti. Aluehallintovirastot toimivat tässä yhteydessä ennakointi- ja yhteensovittamistehtävässä.

Jos tilanteet kärjistyvät tosiasiallisiksi kriiseiksi, on pieni askel siirtyä järjestelmään, jossa toimitaan valmiuslailla. Valmiuslaissa säädetään varautumisvelvollisuudesta siten, että ”valtioneuvoston, hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten ja valtion liikelaitosten sekä kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa”. Aluehallintovirastot ovat tärkeä yhteistyöviranomainen myös tässä työskentelyketjussa.

Suomen hallituksessa mietitään parhaillaan, miten maakuntahallinto ja valtion aluehallinto sovitetaan yhteen ja miten tehtäviä jaetaan. On hyvä muistaa, että häiriötilanteet menevät usein yli maakunnan rajojen ja niiden yhteensovittaminen edellyttää alueella viranomaista, jolla on toiminnassaan mukana hyvät yhteydet turvallisuuskomiteaan ja eri ministeriöihin. Tällaisella turvallisuusviranomaisella tulee olla myös hyvä aluetuntemus sekä omalla poikkihallinnollisella toiminnallaan kyky yhteistyöhön, kokonaisturvallisuuden hallintaan ja tilannekuvan jakamiseen.

 

Elli Aaltonen

Kirjoittaja on YTT ja dosentti, joka johtaa Itä-Suomen aluehallintovirastoa. Hän tuntee hyvin poikkihallinnollisen työn, koska aluehallintovirastot toteuttavat alueellaan kahdeksan eri ministeriön työtä. Aaltosella on laaja tuntemus kuntiin, sosiaalivakuutukseen, koulutukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Aaltonen on tehnyt yhteistyötä Erillisverkkojen kanssa usean vuosikymmenen ajan kriittisten häiriöiden ja kriisien viestinnän kehittämisessä. Hänellä on myös EU-asiantuntemusta mm. projekteista Ukrainassa ja Venäjällä.

Uusimmat Artikkelit